Επιλογή Γλώσσας

Τα στελέχη της Leverage Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα, παρακολουθώντας διαρκώς τις αλλαγές και τις εξελίξεις των σχετικών  νομοθεσιών και μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας.

  • Σύσταση Εταιρείας
  • Οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση Λογιστηρίου
  • Οργάνωση Λογιστηρίου και διαδικασιών
  • Πλήρης επίβλεψη Λογιστηρίου
  • Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών Καταστάσεων
  • Διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS)
  • Σύνταξη της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος
  • Σύνταξη λοιπών φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη και υποβολή των περιοδικών και ετησίων δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών φόρων, καθώς και στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, listing)
  • Υπηρεσίες μισθοδοσίας