Επιλογή Γλώσσας

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων είναι μια διαρκής διαδικασία, μέσω της οποίας εκτιμώνται οι επαγγελματικές ικανότητες και ιδιότητες του προσωπικού που εκφράζονται μέσα από συμπεριφορές τις οποίες απαιτείται αυτό να επιδεικνύει, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης, αλλά και να γνωρίζει πως μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοσή του, καθώς και πως συνδέεται η απόδοση με δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Η Πολιτική Αξιολόγησης της απόδοσης εργαζομένων εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και είναι μέρος της ετήσιας ανασκόπησης των επιχειρησιακών στόχων. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα και βάσει λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος.

Στη Leverage έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιολόγησης του προσωπικού των επιχειρήσεων, βασισμένο σε ποσοτική στοχοθεσία αλλά και ποιοτική αξιολόγηση. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα είτε αποκλειστικά top down εφαρμογής του, είτε και bottom up. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε συνεργάτη μας.

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων είναι μια διαρκής διαδικασία, μέσω της οποίας εκτιμώνται οι επαγγελματικές ικανότητες και ιδιότητες του προσωπικού που εκφράζονται μέσα από συμπεριφορές τις οποίες απαιτείται αυτό να επιδεικνύει, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης, αλλά και να γνωρίζει πως μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοσή του, καθώς και πως συνδέεται η απόδοση με δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Η Πολιτική Αξιολόγησης της απόδοσης εργαζομένων εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και είναι μέρος της ετήσιας ανασκόπησης των επιχειρησιακών στόχων. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα και βάσει λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος.

Στη Leverage έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιολόγησης του προσωπικού των επιχειρήσεων, βασισμένο σε ποσοτική στοχοθεσία αλλά και ποιοτική αξιολόγηση. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα είτε αποκλειστικά top down εφαρμογής του, είτε και bottom up. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε συνεργάτη μας.